REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Reklamačný poriadok

 

X-REAL, s.r.o., so sídlom Saleziánska 4, 010 77 Žilina, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 20745/L, IČO:  44 207 778, DIČ:  2022633184, konajúca: Milan Štalmach – konateľ, Boris Chovan – konateľ, Anna Pialová – konateľ, Ing. Rudolf Reš – konateľ, č. ú.: IBAN: SK72 1100 0000 0026 2986 5633, vedený v Tatra banka, a.s., tel. kontakt: 0948 211 855, e-mail: x-real@x-real.sk

(ďalej len "Realitná kancelária") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

 1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u Realitnej kancelárie reklamáciu poskytnutej služby.
 1. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: X-REAL, s.r.o., Saleziánska 4, 010 77 Žilina.
 1. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadnym plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.  
 1. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 1. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.
 1. Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok Realitná kancelárie na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.
 1. Realitná kancelária pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné vydať ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 1. Realitná kancelária o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Realitná kanceláriu so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Realitná kancelária porušila jeho práva.
 1. Ak Realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Spoločnosť spracováva osobné údaje v zmysle zák.  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) Nariadenie zavádza súbor nových bezpečnostných požiadaviek a povinností pre povinné osoby, pričom termín zosúladenia je 25.05.2018.

 

 

            Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 25. 05. 2018 a v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok. Osoba poverená vybavovať reklamácie: Milan Štalmach, tel. kontakt: 0904 387 742, email: x-real@x-real.sk